Regulamin Reklamy w serwisie instancje.pl

Regulamin Reklamy w serwisie instancje.pl

Postanowienia ogólne

 1. Definicje

  Regulamin Reklamy – zasady dotyczące zamieszczania reklam w serwisie instancje.pl
  Wydawca –  Fragaria Systems Jerzy Szymański z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 12/13
  Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna gospodarcza jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zamawiająca zamieszczenie w serwisie instancje.pl
  Serwis/Serwis instancje.pl/instancje.pl – serwis internetowy zarządzany przez Wydawcę  znajdujący się pod domeną www.instancje.pl wraz z subdomenami, podstronami oraz jego wszystkie stałe, okazjonalne i specjalne serwisy tematyczne ukazujące się w jego wydaniach lokalnych
  Kreacja Reklamowa/Reklama/Kreacja – materiał w formie wymiarowanej w pikselach lub innej formie oferowanej przez Wydawcę, płatny za określoną w Cenniku lub Ofertach jednostkę (czas emisji, liczba odsłon, inne modele cenowe) w plikach w formatach TXT, JPG, PNG, GIF, GIF animowany, SWF lub HTML w formie gotowej do wykorzystania jako reklama
  Emisja – jednorazowe wyświetlenie Kreacji wraz ze stroną WWW, na której jest ona umieszczona w formie umożliwiającej kontakt użytkowników z reklamą, zarejestrowany w statystykach
  Kampania – okres czasu, w którym emitowane są reklamy w ramach jednego zlecenia
  Specyfikacja Techniczna – zbiór zaleceń i wymogów, na podstawie których Wydawca dokonuje weryfikacji dostarczonych materiałów reklamowych i podejmuje decyzję o dopuszczeniu do emisji Kreacji w Serwisie
  Cena – wartość emisji Kreacji w konkretnym kontekście określonym w Cenniku. Dotyczy pojedynczej (niepodzielnej) jednostki, w której sprzedawana jest określona forma reklamowa (np. 1000 odsłon)
  Cennik – zbiór wszystkich standardowo oferowanych form i miejsc reklamowych z określoną ceną za podstawową jednostkę emisji.  Aktualna wersja Cennika znajduje się zawsze na stronie www.instancje.pl/reklama
  Oferta – zbiór form i miejsc reklamowych opisanych w Cenniku lub niestandardowa oferta reklamowa, mogąca zawierać niewymienione w Cenniku formy i ceny reklam. Niestandardowa Oferta stanowi jedynie informację i podstawę do dalszych indywidualnych ustaleń pomiędzy Zleceniodawcą i Wydawcą. Nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych
  Mailing - list poczty elektronicznej w formie pliku tekstowego (TXT) lub HTML wysłany do użytkowników Serwisu, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji wysyłanych przez Serwis.
 2. Reklamy w serwisie instancje.pl umieszczane są w oparciu o niniejsze zasady oraz obowiązujące przepisy prawa.
 3. Na Zleceniodawcy spoczywa wyłączna odpowiedzialność za posługiwanie się użytymi w kreacji danymi, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Przyjęcie do publikacji kreacji wymaga oświadczenia o spełnieniu powyższych zasad.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam ani za skutki prawne powiązanych z nimi transakcji.  Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą zamieszczonego ogłoszenia lub reklamy, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia emisji  albo wstrzymania dalszej emisji reklamy w następujących przypadkach:
  1. Naruszenie dóbr osobistych osób lub podmiotów gospodarczych,
  2. Niezgodność z obowiązującym prawem, przyjętymi zasadami współżycia społecznego, religijnego lub dobrymi obyczajami,
  3. Niezgodność z linią programową Serwisu bądź charakterem publikacji,
  4. Brak zapłaty lub opóźnienie terminy zapłaty za wcześniej zamieszczane reklamy,
  5. Działanie siły wyższej.
 6. Wydawca ma prawo odmówić przyjęcia reklamy bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 7. Wydawca zastrzega sobie możliwość oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów „reklama”, „link sponsorowany”, „ogłoszenie płatne”, a także określenia równoznaczne.
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec  Zleceniodawcy za niezrealizowane zamówienia z powodu przerw lub zaprzestania pracy dostarczyciela energii, awarii sieci telekomunikacyjnych,  jak i innych zdarzeń niezależnych od Wydawcy. Po otrzymaniu przez Wydawcę informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia takiego zdarzenia poinformuje on niezwłocznie o tym fakcie Zleceniodawcę.

Zlecenia

 1. Przyjmowaniem zleceń na emisję reklam zajmują się przedstawiciele Serwisu oraz podmioty współpracujące z Serwisem. Wykaz upoważnionych podmiotów do przyjmowania zleceń znajduje się na stronie www.instancje.pl/reklama
 2. Emisja reklamy dokonywana jest na podstawie zlecenia, które Zleceniodawca dostarcza Wydawcy.
 3. Zlecenie musi zawierać w swojej treści:
  1. Dane Zleceniodawcy (imię, nazwisko i adres lub pełne dane do faktury oraz telefon kontaktowy),
  2. Formę zamawianej reklamy,
  3. Miejsce emisji reklamy,
  4. Proponowaną data, czas lub parametry emisji,
  5. Formę i termin płatności,
  6. Ostateczną wartość zlecenia netto,
  7. Numer NIP (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)h.    Upoważnienie do występowania w imieniu Zleceniodawcy
 4. Integralną częścią zlecenia jest Kreacja dostarczona w formie elektronicznej, spełniająca wymagania opisane w Specyfikacji Technicznej reklam.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do limitowania powierzchni reklamowej w dowolnym czasie i stronie Serwisu.
 6. Niedotrzymanie terminu dostarczenia pliku z Kreacją oraz wszelkie inne uchybienia formalne lub braki z zleceniu zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
 7. Rezygnacji ze zlecenia można dokonać wyłącznie w formie pisemnej, dostarczonej do Wydawcy lub podmiotu współpracującego z Serwisem drogą mailową, pocztową lub osobistą. Za rezygnację w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia emisji Wydawca może pobrać opłatę w wysokości  50% wartości netto zlecenia.

Świadczenia reklamowe

 1. Rodzaje świadczonych usług reklamowych w Serwisie określona są w Cenniku lub Ofertach.
 2. Wydawca może wprowadzać do sprzedaży oferty promocyjne lub inne produkty i usługi reklamowe, nieuwzględnione w Cenniku na zasadach ustalanych indywidualnie.
 3. Wydawca każdemu Zleceniodawcy udostępnia statystyki dotyczące Kampanii prowadzonej w Serwisie.

Ceny i płatność

 1. Ceny za emisję reklam w Serwisie określone są w Cennikach lub Ofertach.
 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto. Podane wartości zostaną odpowiednia powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego.
 3. Kwota oraz warunki płatności za emisję reklam określona jest w Zleceniu zawartym pomiędzy Wydawcą a Zleceniodawcą. Zlecenie ma charakter wiążący obie strony .
 4. Decyzję o wyborze formy płatności ustala się indywidualnie.
 5. Za emisję reklam Wydawca wystawia fakturę VAT. Faktura wystawiana jest jednorazowo na kwotę całej Kampanii z datą rozpoczęcia pierwszej emisji.
 6. Termin płatności określony jest na fakturze. Nieterminowe opłacenia faktury może skutkować wstrzymaniem Kampanii.

Kreacja reklam i prawa autorskie

 1. Wszystkie dostarczone do emisji reklamy muszą spełniać zasady opisane w Specyfikacji Technicznej.
 2. Prezentowane reklamy powinny być  łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Zabrania się zamieszczania reklam naśladujących elementy Serwisu.
 3. Wydawca może zaoferować stworzenie reklamy spełniającej wymagania. Wycena takiego zlecenia odbywa się indywidualnie.
 4. Za źle przygotowane reklamy (niskiej jakości grafika, niepoprawny wymiar) i wynikające z tego błędy w publikacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Weryfikacja dostarczonych plików reklam dokonywana jest przez Wydawcę. O wyniku procesu weryfikacji Zleceniodawca jest informowany przed planowanym terminem rozpoczęcia emisji. Każda Kreacja musi pozytywnie przejść proces weryfikacji.
 6. Wszystkie materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą być dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji.
 7. Złożenie zlecenia emisji jest równoznaczne z oświadczeniem i udzieleniem gwarancji wobec  Serwisu i Wydawcy, że emisja materiału reklamowego nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Serwis lub Wydawcę jakiegokolwiek wynagrodzenia (w tym tantiem) na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu i produkcji materiału reklamowego, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Reklamacje i roszczenia

 1. Reklamacje dotyczące emisji reklam przyjmowane są wyłącznie pisemnie (tradycyjnie bądź drogą poczty elektronicznej) w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Kampanii. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Serwis ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Serwis szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie Kampanii reklamowej zgodnie ze Zleceniem.
 3. W reklamacji należy podać dokładny opis powodu oraz wszelkie dane znajdujące się w kwestionowanym Zleceniu.
 4. Wydawca rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia wymaganego kompletu informacji.
 5. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z opłacenia Zlecenia.
 6. W przypadku uznania reklamacji Wydawca powtarza kwestionowaną emisję w uzgodnionym ze Zleceniodawcą terminie. Inna forma rekompensaty może być określona indywidualnie.

Inne postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin Reklamy w Serwisie instancje.pl wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.
 2. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie www.instancje.pl/reklama   
 3. Wydawca ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania w Serwisie i dotyczą wszystkich Zleceń przyjętych od dnia ogłoszenia zmian.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo wydawania innych zasad, procedur i regulaminów uzupełniających dotyczących usług reklamowych w Serwisie.